Επιθεώρηση – Ελεγχος – Πιστοποίηση

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ανάλυση Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κτιριακή και Ηλεκτρομηχανολογική Θερμογράφηση

 

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size

Γενικά

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται µετά την αποπεράτωσή της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη αλλά και αργότερα μετά την θέση της σε λειτουργία, ώστε να εξακριβωθεί, στο µέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί πριν από την θέση σε ισχύ του ανωτέρω προτύπου, ελέγχεται για να εξασφαλισθεί ότι αυτή παρέχει επαρκή ασφάλεια.

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι τριών ειδών ως ακολούθως :

Αρχικός έλεγχος

Διενεργείται μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και προτού τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του ανωτέρω προτύπου.

Ελεγχος μετά από επεκτάσεις η τροποποιήσεις

Ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά την αποπεράτωση των εργασιών και προτού τεθεί σε λειτουργία η επέκταση η το τμήμα που τροποποιήθηκε για να διαπιστωθεί :

α) ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση της επέκτασης η του τμήματος που τροποποιήθηκε έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο

β) η αρχική εγκατάσταση δεν έχει υποστεί εξαιτίας των εργασιών επέκτασης η τροποποίησης καμμία μείωση του επιπέδου ασφαλείας.Για το τμήμα δε που περιλαμβάνεται στην αρχική εγκατάσταση είναι ενδεδειγμένο να γίνεται επανέλεγχος όπως στην συνέχεια περιγράφεται

Επανέλεγχος

Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την χρήση του χώρου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος κτλ), η έκτακτα μετά από ένα γεγονός (π.χ. πλημμύρα, σεισμός, πυρκαιά) που είναι πιθανόν να έχει επιφέρει μείωση του βαθμού ασφαλείας της εγκατάστασης η μετά από την εκτέλεση εργασιών επέκτασης η τροποποίησης. Σκοπός του επανελέγχου είναι να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο βαθμός ασφαλείας εξαιτίας φθοράς η βλάβης η γενικά της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των υλικών της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τεχνικούς που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια των ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας (διακοπή ηλεκτροδότησης, χρήση μέσων ατομικής προστασίας κτλ).

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου συντάσσονται τα έγγραφα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάστη, Εκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλο Ελέγχου, Σχέδια).

H i-check® διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων και επανελέγχων σε εγκαταστάσεις οποιουδήποτε είδους (κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων, επαγγελματικοί χώροι, βιομηχανικές εγκαταστάσεις) και την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών ΔΕΗ.

i-check - Χείρωνος 1, Αθήνα, τηλ / fax 210-725.0.725, info@i-check.gr

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναδημοσίευση αυτούσιων η τμημάτων των κειμένων του παρόντος ιστοτόπου χωρίς έγγραφη άδεια του i-check.gr

 

You are here: Αρχική σελίδα Γενικά

Κατασκευές Ιστοσελίδων Web and Art Solutions