η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα

Έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωσή της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη αλλά και μετά την θέση της σε λειτουργία, ώστε να εξακριβωθεί, στο μέτρο του δυνατού, ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και του ΕΛΟΤ HD 60364 . Σε περίπτωση που η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί πριν από την θέση σε ισχύ των ανωτέρω προτύπων, ελέγχεται για να εξασφαλισθεί ότι αυτή παρέχει επαρκή ασφάλεια.

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται είναι τριών ειδών ως ακολούθως :

Αρχικός έλεγχος

Διενεργείται μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και προτού τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις των ανωτέρω προτύπων.

Έλεγχος μετά από επεκτάσεις η τροποποιήσεις

Ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά την αποπεράτωση των εργασιών και προτού τεθεί σε λειτουργία η επέκταση η το τμήμα που τροποποιήθηκε για να διαπιστωθεί :

α) ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση της επέκτασης η του τμήματος που τροποποιήθηκε έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο

β) η αρχική εγκατάσταση δεν έχει υποστεί εξαιτίας των εργασιών επέκτασης η τροποποίησης καμία μείωση του επιπέδου ασφαλείας. Για το τμήμα δε που περιλαμβάνεται στην αρχική εγκατάσταση είναι ενδεδειγμένο να γίνεται επανέλεγχος όπως στην συνέχεια περιγράφεται

Επανέλεγχος

Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την χρήση του χώρου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος κτλ), η έκτακτα μετά από ένα γεγονός (π.χ. πλημμύρα, σεισμός, πυρκαγιά) που είναι πιθανόν να έχει επιφέρει μείωση του βαθμού ασφαλείας της εγκατάστασης η μετά από την εκτέλεση εργασιών επέκτασης η τροποποίησης. Σκοπός του επανελέγχου είναι να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο βαθμός ασφαλείας εξαιτίας φθοράς η βλάβης η γενικά της αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των υλικών της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τεχνικούς που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Κατά την διάρκεια των ελέγχων θα πρέπει να λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας (διακοπή ηλεκτροδότησης, χρήση μέσων ατομικής προστασίας κτλ).

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου συντάσσονται τα έγγραφα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, Έκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλο Ελέγχου, Σχέδια).

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ