Γιατί γίνεται o έλεγχος του μετασχηματιστή ισχύος;

Γιατί χρειάζεται o έλεγχος του μετασχηματιστή ισχύος (20/0,4 KV);

Ο μετασχηματιστής ισχύος είναι μία από τις πιο αξιόπιστες συσκευές της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Δεν έχει κινούμενα μέρη, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και έχει την δυνατότητα να αντέχει υπερεντάσεις, υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη η και να καταστρέψουν άλλες συσκευές της εγκατάστασης. Η επαναλαμβανόμενη όμως εμφάνιση τέτοιων σφαλμάτων η γεγονότων μπορεί να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την φθορά και την εμφάνιση βλάβης σε έναν μετασχηματιστή.

Οι επιπτώσεις και το κόστος μιας βλάβης σε ένα μετασχηματιστή και της επακόλουθης διακοπής της ηλεκτροδότησης μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρές ανάλογα με την εγκατάσταση την οποία τροφοδοτούν. Σε ένα εργοστάσιο θα έχουμε απώλεια παραγωγής, σε ένα κτίριο γραφείων πιθανή απώλεια δεδομένων ενώ σε ένα νοσοκομείο θα τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί το κόστος από τις απώλειες εργατοωρών, τις πιθανές βλάβες σε ευαίσθητο εξοπλισμό, την μη εγκαιρη εκτέλεση παραγγελιών κτλ καθώς και το κόστος που προκύπτει από διάφορες αποθετικές ζημιές που δεν εύκολα κοστολογήσιμες.

Είναι προφανής λοιπόν ο λόγος για την εκτέλεση ενός προγράμματος ελέγχων, με δεδομένο ότι οι ενδείξεις της φθοράς και της επερχόμενης βλάβης που οφείλονται συνήθως σε προγενέστερα βραχυκυκλώματα, γήρανση των υλικών του μετασχηματιστή η σε άλλες αιτίες μπορούν, τις περισσότερες φορές, να ανιχνευτούν μέσω των ελέγχων αυτών.

Έλεγχος ελαίου μετασχηματιστών

Ο έλεγχος της διηλεκτρικής αντοχής και η χημική ανάλυση του μονωτικού ελαίου είναι ο βασικός έλεγχος που πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίζεται ότι οι μονωτικές του ιδιότητες διατηρούνται στα απαιτούμενα επίπεδα Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με ειδικό εξοπλισμό και απαιτείται η λήψη μικρής ποσότητας ελαίου από την βαλβίδα αποστράγγισης του Μ/Σ. Με την μελέτη των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου και μετά από έναν αριθμό τακτικών ελέγχων είναι δυνατός ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του βαθμού εξέλιξης της υφιστάμενης κατάστασης του ελαίου και της υπολειπόμενου χρόνου μέχρι την εμφάνιση σοβαρής βλάβης του Μ/Σ.

Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων

Ο έλεγχος της αντίστασης των τυλιγμάτων μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση του Μ/Σ. Σημειακά βραχυκυκλώματα, διακοπές συνέχειας, χαλάρωση μηχανικών επαφών και άλλα προβλήματα μπορούν να αποκαλυφθούν με την μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων.

Ελεγχος λόγου μετασχηματισμού

Ο λόγος μετασχηματισμού σε ένα μετασχηματιστή αντιστοιχεί στον λόγο του αριθμού των σπειρών στα τυλίγματα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αντίστοιχα. Η θεμελιώδης αυτή σχέση αποτελεί την βάση για τον συγκεκριμένο αυτόν έλεγχο. Αν οι μετρήσεις μεταξύ των τυλιγμάτων αποκλίνουν μεταξύ τους κατά ένα ποσοστό που υπερβαίνει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τότε έχουμε ένδειξη ύπαρξης φθοράς στην περιέλιξη που θα οδηγήσει γρήγορα σε σοβαρή βλάβη και διακοπή λειτουργίας του Μ/Σ.

H i-check® με τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει και σε συνεργασία με εξειδικευμένα χημικά εργαστήρια αναλαμβάνει τον αξιόπιστο έλεγχο του μετασχηματιστού ισχύος στις εγκαταστάσεις του πελάτη και σε ημέρες και ώρες που τον εξυπηρετούν.

ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ